Obsługa

W ramach umowy o administrowanie proponuję przejęcie od Wspólnoty następujących czynności:

1. Obsługa administracyjna

 • przygotowanie i organizacja zebrań Wspólnoty oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji administracyjnej,
 • prowadzenia i przechowywania dokumentacji Wspólnoty,
 • przygotowywanie pod względem formalno – merytorycznym umów zawieranych przez Wspólnotę z wykonawcami i dostawcami,
 • dokonywanie czynności formalnych oraz czynności w zakresie postępowania  administracyjnego, niezbędnych dla funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • realizacja uchwał organów Wspólnoty dotyczących min. regulacji stanów prawnych, sposobów wykorzystywania nieruchomości wspólnej itp.,
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i mieszkańców,
 • reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed osobami fizycznymi, prawnymi, organami administracji państwowej i samorządowej zgodnie z ustawą o własności  lokali,
 • prowadzenie korespondencji z Właścicielami,
 • wydawanie poświadczeń i zaświadczeń dotyczących lokali,
 • przygotowywanie dla Wspólnoty umów na dostawę mediów do nieruchomości wspólnej,
 • przygotowanie projektu rocznego planu gospodarczego nieruchomości,
 • przygotowanie projektu planu pozyskiwania pożytków,
 • doradztwo i pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia części wspólnej nieruchomości (negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych),
 • zbieranie ofert, przeprowadzanie procedury wyboru wykonawców i dostawców,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • przygotowywanie zleceń określonych przepisami prawa kontroli technicznych i okresowych przeglądów budynków i urządzeń stanowiących ich wyposażenie,
 • bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości,
 • przygotowanie planów remontowych, wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych,
 • nadzór administracyjny nad pracami firm wykonujących remonty i modernizacje,
 • dokonywanie odbiorów prac z udziałem przedstawicieli Wspólnoty,

2. Obsługa techniczna nieruchomości

 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji,
 • dokonywanie odczytów wodomierzy w lokalach mieszkalnych,
 • zapewnienie przez całą dobę obsługi konserwacyjnej budynku oraz pogotowia technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody,
 • nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku oraz jego otoczenia,
 • nadzór nad konserwacją urządzeń małej architektury, placów zabaw oraz pielęgnacji trawników, żywopłotów i drzewostanu,
 • nadzór nad konserwacją wywozu nieczystości stałych,
 • nadzór nad bezpieczeństwem użytkowania nieruchomości w okresie zimowym,
 • zapewnienie na koszt Wspólnoty usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej ( domofony inne instalacje),

3. Obsługa księgowa

 • otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek w ramach udzielonego pełnomocnictwa,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,
 • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • pełna obsługa finansowa nieruchomości, pobieranie opłat od najemców, kontrola należności, rozliczenie dokonywanych wpłat,
 • kalkulacja wpłat wnoszonych przez mieszkańców i użytkowników, zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej, w tym funduszu remontowego  i eksploatacyjnego,
 • zlecanie windykacji należności powstałych w czasie realizacji umowy,
 • naliczanie ustawowych lub uzgodnionych ze Wspólnotą odsetek za zwłokę,
 • wysyłanie upomnień, zlecanie dochodzenia na drodze sądowej należności od właścicieli na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością,
 • prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości

Wynagrodzenie za zarządzanie i/lub administrowanie

Wynagrodzenie za zarządzanie i/lub administrowanie wraz z usługami księgowymi i administracyjnymi ustalane jest każdorazowo w drodze negocjacji, a ostateczna cena zależna jest od wielu czynników, w tym od wielkości nieruchomości, ilości lokali, stopnia zaawansowania technicznego i wyposażenia w różnego rodzaju instalacje i urządzenia, sytuacji prawnej oraz oczekiwań samych właścicieli.